Hoteles Acacias Brujas
Hotel Acacia Bruges: general hotel information

General conditions

Conditions générales

1.Overeenkomst

 

Behoudens andersluidende, uitdrukkelijk door het hotel schriftelijk erkende en toegestane afwijkingen, en welke ook de kontrakts-, reservatie of andere gebruikelijke voorwaarden zijn van de klant, maken alléén onderhavige Algemene voorwaarden integraal en onverbrekelijk deel uit van alle handelingen, diensten en /of overeenkomsten van, met en/of tussen enerzijds hotel Acacia, Parisal n.v., hiervoor een hierna kortweg hotel genoemd, en anderzijds de tegenpartij in ruime zin, hiervoor en hierna de klant genoemd.

Bijgevolg zijn, zonder uitzondering, alle onderlinge afspraken enkel wederzijds bindend indien per brief of per fax schriftelijk bevestigd.

Elke door het hotel erkende en toegestane afwijking in voorwaarden wijzigt niets aan de andere voorwaarden en is van strikte interpretatie.

 

2. Prijsniveau, prijzen, munt

 

Al onze prijsopgaven geschieden volgens opgave van de klant. Alle prijzen zijn netto, opgegeven en betaalbaar in euro en onder voorbehoud van herzieningen die het gevolg zijn van onverheidsbeslissingen of –maatregelen die een herziening zouden kunnen noodzaken, incluis belastingen. Speciale groepstarieven zijn enkel geldig indien een groep is samengesteld uit minimum, op de dag van aankomst, hetzij 15 betalende personen, hetzij 10 betalende kamers. Het hotel behoudt zich het recht voor om de opgegeven tarieven aan te passen naar de standaard kamertarieven wanneer deze ondergrens, op de dag van aankomst, niet wordt behaald.

 

3. Betalingsvoorwaarden

 

Onze facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting.

Bij niet naleven van het hierna vermelde behoudt het hotel zich het recht voor dit te aanzien als een éénzijdige annulatie door de klant met de daaraan verbonden kosten zoals verder omschreven onder artikel 13.

Individuele klanten dienen, op straffe van automatische annulatie, bij reservatie een voorschot te betalen of een credit-card garantie te stellen : voor reservaties minder dan 4 nachten per kamer gelijk aan de eerste kamerovernachtingsprijs inclusief de daarbij eventueel gereserveerde diensten, voor overige reservaties gelijk aan 30% van het totaal der gereserveerde diensten.

Groeps- en seminarieklanten dienen, op straffe van automatische annulatie, bij reservatie een eerste voorschot van 10% van de gereserveerde diensten te betalen, acht weken voor aankomst een tweede voorschot van 20%, het saldo voor groepsklanten te betalen uiterlijk voor aankomst, voor seminarie-klanten uiterlijk voor vertrek. Indien personen uit de groep of het seminarie individueel betalen voor hun vertek, dient niettemin terzake door de groeps- of seminarieklant een borg afgeleverd te worden voor de hierboven vermelde bedragen.

Ingeval de faktuur  na 8 dagen niet of niet volledig betaald is, is er van rechtswege door de klant op het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1250 euro. Intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd door het enkel feit van het uitblijven van  betaling. Betalingen na vertraging in betaling worden eerst aangerekend op intresten en schadevergoeding, pas daarna op de factuurprijs. Nooit kan een niet-inbezitname van de ter zijne beschikking gestelde verblijven, een onvolledig en/of betwist verblijf en/of reservatie en/of dienst door de klant als voorwendsel gelden voor een vertraging in de betaling.

Boven de bovenvermelde schadevergoeding zijn alle innings-, protest- en recuperatiekosten, zelfs van geaccepteerde wissels, ten laste van de klant.

Elke vertraging in betaling geeft het hotel het recht eenzijdig en zonder schadevergoeding aan de koper, alle bestaande en nog niet uitgevoerde overeenkomsten te vernietigen alsook elke uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.
Alle bewoners van een kamer zijn persoonlijk hoofdelijk solidair aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit die reservatie. 

 

4. Beschrijving

 

De beschrijvingen, maten en kleuren, evenals details van foto’s en /of tekeningen in de prijsopgaven en/of catalogen, zijn louter informatief en nooit bindend.

 

5. Check-in en check-out

 

De gereserveerde verblijven zijn voor de klant beschikbaar vanaf 15 uur de dag van aankomst en dienen door de klant vrijgemaakt te worden tegen uiterlijk 11 uur de dag van vertrek.

Indien een klant met een gegarandeerde reservatie niet komt opdagen voor 11 uur volgend op de voorziene dag van aankomst, dan heeft het hotel van rechtswege het recht van de klant een schadevergoeding aan te rekenen dewelke gelijk is aan de prijs van de eerste overnachting met inbegrip van de eventueel gevraagde bijkomende diensten, enerzijds, en het hierop betrekking hebbende, eventueel langer lopend kontrakt alsdan als beëindigd te beschouwen, anderzijds.

 

6. Klachten

 

Elke klacht betreffende verblijf, goederen en/of factuur moet in de mate van het mogelijke door de klant zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan het hotel worden gemeld, dit teneinde het hotel de kans te bieden de klacht direct te verhelpen.

In ieder geval moet de klacht geschieden, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de levering, dienst en/of factuur, per aangetekend schrijven aan of tegen ontvangstbewijs van het hotel.

 

7. Overmacht

 

In geval van overmacht, niet te voorziene  voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt het hotel zich het recht voor om de klant, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een collega-hotel, zo mogelijk in de omgeving, doch minstens van dezelfde sterrenklasse.  In geval van overmacht resulterende in een niet of slecht functioneren of beschikbaar zijn van een extra dienst buiten de terbeschikkingstelling van een hotelkamer zoals, zonder beperkend te zijn, parking of fietsen, kan de klant geen verdere schadevergoeding van het hotel eisen dan de voor deze dienst extra betaalde vergoeding : voor gratis aangeboden diensten kan de klant dus geen verdere schadevergoeding van het hotel eisen.

 

8. Schade

 

Alle schade aangericht door de klant, zowel aan verblijven, stofferende goederen, en/of andere, behorend tot of bij het hotel of toebehorende aan derden met dewelke het hotel relaties onderhoudt, wordt volgens, hierbij door de klant aanvaarde opgave van het hotel kontant betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de klant.

Betreffende het stallen van voertuigen op de parking en in de garageboxen van het hotel, alsook in installaties toebehorende aan derden met dewelke het hotel relaties onderhoudt, wordt overeengekomen dat het hotel ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals, zonder beperkend te zijn, schade, diefstal en/of verdwijning aan het voertuig of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen, alsook bijvoorbeeld lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zou zijn teweeggebracht door wie/wat dan ook op deze plaatsen.

 

9. Geschillen

 

In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd en dit uitsluitend overeenkomstig het Belgische Recht. Wissels noch afwijkende betalingsmodaliteiten veranderen deze bevoegdheid. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden op het ogenblik van de reservatie, of ten laatste bij de intrede de dag van aankomst. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en ermee in te stemmen, en zich tevens te zullen voegen naar het gebruikelijke huishoudelijk reglement van de hotelinrichting en de instructies hem door het hotelpersoneel verschaft. Het hotel is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, danwel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het hotel te verlaten.

 

10. Deelnemerslijst & menukeuze

 

Groeps-klanten verbinden er zich toe uiterlijk 14 dagen voor aankomst een deelnemerslijst alsook de eventuele menukeuze(-s) schriftelijk te laten geworden.

Seminarie-klanten verbinden er zich toe uiterlijk 7 dagen voor aankomst een deelnemerslijst, een kamernamenlijst, een definitief seminarieprogramma alsook de eventuele menukeuze(-s) schriftelijk aan het hotel te laten geworden.

 

11. Gratis kamers


Alle kamers zijn steeds volledig te betalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12. Dubbele reservering door de klant

 

De klant verbindt er zich toe af te zien van de praktijk om, voor één en hetzelfde gebeuren, verschillende overeenkomsten af te sluiten bij verschillende hotels. Het vaststellen door het hotel van het niet naleven van deze gentlement’s agreement door de klant geeft het hotel het recht dit te aanzien als een éénzijdige annulatie door de klant met annulatiekosten ten lasten van de klant zoals omschreven onder artikel 13, doch met een minimum van 30% van de gereserveerde diensten op het ogenblik van de kennisgeving ervan door het hotel aan de klant.

 

13. Annulatievoorwaarden

 

Individuele klanten kunnen zonder kosten annuleren tot 48 uur voor aankomst, zijnde tot uiterlijk 16.00 uur twee dagen voor de dag van aankomst. Na dit tijdstip heeft het hotel het recht de klant van rechtswege een schadevergoeding in rekeningen te brengen welke, voor reservaties minder dan 4 nachten per kamer gelijk is aan de prijs van de eerste overnachting(-en) inclusief de daarbij eventueel gereserveerde diensten, voor overige reservaties gelijk is aan 30% van de gereserveerde diensten op het ogenblik van annulatie.

Voor groeps- en seminarie-klanten brengen een gedeeltelijke of volledige annulatie van het aantal personen aanleiding tot het aanrekenen door het hotel aan de klant van volgende annuleringskosten.:

Annuleringen meer dan 8 weken voor aankomst: 10% van de gereserveerde diensten;

annulering tussen 8 en 4 weken voor aankomst: 30% van de gereserveerde diensten;

annulering tussen 4 en 2 weken voor aankomst: 50% van de gereserveerde diensten;

annulering tussen 2 weken en 1 week voor aankomst: 75% van de gereserveerde diensten;

en

annulering minder dan 1 week voor aankomst: 100% van de gereserveerde diensten, telkens op het ogenblik van de annulatie.

 

In geval de prijs van de gereserveerde diensten op het ogenblik van annulatie lager is dan het oorspronkelijk bedrag van de gereserveerde diensten, dan is dit laatste van toepassing voor de berekening van de annuleringskosten.

 

In geval de prijs van de gereserveerde diensten, niet nauwkeurig kan bepaald worden bij gebrek aan opgave der kamers, wordt de annulatievergoeding op minimum 1250 euro bepaald.

 

Art 1152 BW is hierbij van toepassing.

 

Art. 14 Aqua-Sauna

 

Gesloten vanaf 05/01/2014.

Art. 15 Uw huisdieren

Uw huisdieren zijn niet toegelaten, noch op de kamer, noch in de gemeenschappelijke delen, parking of garage. 

Nous veillons au respect de votre vie privée

L’hôtel enregistre et conserve les données personnelles de ses voyageurs uniquement à des fins de gestion administrative interne, à savoir l’identification des clients, et également pour satisfaire à l’obligation légale qui lui est inpolsée par la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (M.B. 14 mars 2007) et l’A.R. du 27 avril 2007 relatif à l’enregistrement et au contrôle des voyageurs résident dans un service d’hébergement touristique (M.B. 14 mai 2007).

Les données personnelles que les voyageurs communiquent ne peuvent être transmises qu’à la police. L’article 144 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses oblige en effet le fournisseur d’hébergement, si la demande lui est faite, à mettre les données enregistrées à disposition de la police de sorte que le contrôle en est possible.

Tout voyageur, dont des données sont enregistrées et conservées, peut voir ses données personnelles et les faire corriger. A cet effet, le voyageur adresse une lettre auvec une copie de sa carte d’identité à l’hôtel.

Hypoallergénique

Bent u, of iemand uit uw gezelschap, alergisch voor bepaalde producten, laat het ons zo spoedig mogelijk weten, liefst bij de reservatie. Zodoende kunnen we samen werken aan een passende oplossing.

Traduction

translate.google.be/#nl/fr/vertalingSecure online hotel Acacia booking, Hotel Acacia Brugge, Acacia Brugge Hotel, member of Hotels Bruges
Each Best Western® hotel is independently owned and operated.
The World's Largest Hotel Chain®
webdesign: stardekk ×